Mengenal Imam Asy-Syaukani: Mujtahid yang Teguh Memegang Madzhab Salaf

RIWAYAT SINGKAT IMAM ASY SYAUKANINama Lengkap Imam Asy Syaukani adalah Muhammad ibn Ali Ibn Muhammad ibn Abdullah asy Syaukani al Shan ani al Yamani biasa dikenal dengan Imam Asy Syaukani Beliau lahir pada hari Senin 28 Zulqaidah 1173 H bertempata di Syakan kota dekat San a Yaman Utara kemudian meninggal pada hari Rabu 27 Jumadil Akhir 1250 H nama Asy Syaukani diambil dari desa tempat kelahirannya Dalam jarak waktu kurang lebih 78 tahun Asy Syaukani telah melahirkan banyak karya karya brilian Tafsir Fath al Qadir adalah salah satu dari karya Asy Syaukani yang cukup monumental Asy Syaukani dibesarkan oleh ayahnya yaitu Ali Asy Syukani yang pernah menjabat sebagai hakim di Yaman selama 40 Tahun beliau dikenal pribadi yang sederhana dan kesuciannya 1 Sebelum mencapai 10 tahun ia telah mempelajari dan menghafal Al Qur an dalam usia tersebut menjadi acuan awal belajarnya Imam Asy Syaukani menyelesaikan hafalan Al Qur an yang diselesaikan kepada al Faqih Hasan ibn Abdullah al Habi Kemudian meneruskan pelajarannya dengan mempelajari ilmu Tajwid pada beberapa guru sehingga ia menguasai bacaan al Quran dengan baik Setelah itu Asy Syaukani menghafal berbagai matan dan prinsip prinsip keilmuan kemudian Imam Asy Syaukani pindah ke ibukota Sana a untuk menimba ilmu dari para ulama 2 Terkadang Asy Syaukani merasa tidak puas dengan belajar sendiri melainkan mempelajari banyak kitab dari beberapa ulama Imam Asy Syaukani mendalami ilmu Hadits Tafsir dan Musthalah Hadits kepada Abdul Qadir Ibnu Ahmad beliau seorang alim dan Mujtahid Mutlaq pada masanya 3 Kemudian Asy Syaukani tidak pernah absen megikuti pengajian kepada Ibnu muthahir Al Qabili selama kurang lebih 13 tahun dan lulus darinya dengan menguasai berbagau cabang keilmuan Selanjutnya ia berinteraksi dan berguru dengan ulama besar pada masanya yaitu Imam Ash Shan ani rahimaullah Dari Imam Ash Shan ani Asy Syaukani mendapatkan ilmu yang berlimpah mengikuti konsepnya dan meneliti metodenya sehingga ia menjadi salah seorang murid unggulannya 4 Imam Asy Syaukani adalah seorang Mufti yang melaut ilmunya juga seorang tokoh agama yang paling tersohor pada saat itu Beliau menjadi seorang Mufti pemberi fatwa pada usia 20 tahun Banyak permintaan fatwa yang datang dari luar kota Sana a padahal guru gurunya saat itu masih hidup Karena kecerdasannya beliau pernah mempelajari ilmu matematika psikologi etika dan fisika Baca Juga Sahabat Abu Hurairah Gudangnya Hadist Nabi Beliau juga ahli di bidang Tasfir Qur an dan hadist yang menolak segala bentuk bid ah Imam Asy Syaukani tidak pernah berjalan jauh untuk mengajar dan belajar lebih dari 10 kajian dengan berbagai disiplin ilmu Pada awal belajarnya beliau banyak menelaah kitab kitab tarikh dan adab Kemudian beliau menempuh perjalanan mencari riwayat hadis dengan sama dan talaqqi kepada para masayikh hadist hingga beliau mencapai derajat imamah dalam ilmu hadist 5 GURU GURU IMAM ASY SYAUKANIDi antara guru guru Imam Al Syaukani adalah 1 Ahmad ibn Amir al Hada i 1127 1197H 2 Ahmad ibn Muhammad ibn al Harazi yang mengajarnya fiqih dan ushul fiqih hampir selama tiga belas tahun 3 Isma il ibn al Hasan ibn Ahmad al Hasan 1120 1206 yang mengajarinya ilmu nahwu 4 Al Hasan ibn Isma il al Maghribi 1162 1207H gurunya dalam ilmu mantik ushul fikih hadis musthalah hadis dan tafsir 5 Abdullah ibn Isma il al Nahmi 1150 1228 H membimbingnya mempelajari nahwu mantik hadis musthalah hadis fikih ushul fikih tafsir dan lain lain 6 Al Qasim ibn Yahya al Khaulani 1162 1209 H bermacam ilmu seperti fikih ushul fikih hadis musthalah hadis tafsir mantik adab al bahts wa al munazharah diskusi 7 Ali ibn Hadi Urhab yang mengajarinya ushul fikih 8 Abd al Qadir ibn Ahmad al Kaukabani 1135 1207H mengajarnya ilmu kalam fikih ushul fikih hadis bahasa dan sastra Arab dan sebagainya 9 Hadi ibn Husain al Qarini yang membimbingnya membaca Syarh al Jazariyyah bermacam macam bacaan qira at al qur an 10 Abd al Rahman ibn Hasan al Akwa 1135 1206H membimbingnya membaca bagian awal dari kitab al Syifa karya al Amir al Husain 11 Ali ibn Ibrahim ibn Ali ibn Ibrahim ibn Ahmad ibn Amir 1143 1207 H Muslim Sunan al Tirmidzi al Muwatha dan lain lain 12 Yahya ibn Muhammad al Hautsi 1160 1247H 6 KARYA KARYA IMAM ASY SYAUKANIKarena karyanya yang begitu banyak dalam hal ini penulis hanya menyebutkan karya yang sudah di terbitkan 1 Ithaf al Akabir bi Isnad al Dafair 2 Al Fawaid al Majmua ah fi al Hadists al Maudu ahwa Ghairuha 3 Irsyat al Siqat ila Ittifaq al Syara I ala Tauhid wa al Ma ad wa al Nibuwwat 4 Bahs Anna Ijabah al Du a la Yunafi Sabaq al Qada 5 Al Dur al Nadid fi Ikhlas Kalimat al Tauhid 6 Al Dar al Ajil fi Dar al Addad al Sa il 7 Al Sail al Jaraj al Mutadaffq ala Hada iq al Azhar 8 Irsyad al Sa il ila Dala il al Masa il 9 Al Misk al Fatih fin at al Jawa ih 10 Ibtal da wa al Ijma ala Mutlaq al SuQa dan lain lain 11 Isykal al Sa il Ilaq Tafsir wa al qamara Qaddarnahu Manazil 12 Fath al Qadir Aljami bain Fanna al Darayah wa al Riwayah Min ilm al Tafsir 13 Tuhfah al Dzakirin Bu dah al Hisn al Hasin min Kalam Sayid al Mursalin 14 Al Idah li Ma na al Taubah wa al Idah 15 Bants fi Syarh Aulih Sallahu Aliah Wassalam wa al Dunya Ma lunah Mal unah Mafiha 16 Bahts fi al Salah ala al Nabi Muhammad Saw 17 Bahts fi al Rad ala al Zamakhhsyari fi Istihsan bait al Rabbah 18 Nuzhah al Ihdaq fi ilm al iIyitiqaq 19 Bahts fi Ilm bi al Khat bi Majmu 20 Bahts fi Wujud al Jinn 21 Risalah fi al Kusuf hal Yakun fi Waqt Mu ayyun ila al Qata am Dzalik Yakhtalif 22 Al Raud al Wasi fi al Dalil ala Adam Inhisar Ilmal badi 23 Al Qaul al Hasan fi Qada il ahl al Yumm 24 Al Qaul al Maqbulfi Faida al Guyul wa al Suyul 25 Bahts fi al Had al Tam wa al Had al Naqis 26 Fath al Khilaf fi Jawab Masa il Abdurrazzaq al Hind fi Ilm al Mantiq 27 Al Badr al Tali bi Mahasin min Ba d al Qur an al Sabi PEMIKIRAN IMAM ASY SYAUKANIBeliau Menulis kitab Hadaiqil al Azhar al Mutadaffiq ala Hadaiqil Azhar Dalam kitab tersebut beliau mengkritik beberapa permasalahan dalam kitab Hadaiqil Azhar yang merupakan rujukan ulama Madzhab Zaidiyyah dan meluruskan kesalahan kesalahan yang terdapat dalam kitab tersebut Maka bergeraklah para Muqallidin orang yang selalu taklid mengikuti pendapat orang lain tanpa berusaha mencari ilmunya Membela kitab tersebut sampai terjadi perdebatan yang sangat panjang Tidak henti hentinya beliau mengingatkan umat dari taklid yang tercela dan mengajak umat agar ittiba kepada dalil Beliau menulis risalah dalam hal tersebut yang berjudul al Qaulul Mufid fi Hukmi Taqlid Aqidah beliau adalah aqidah salaf yang menetapkan sifat sifat Allah yang datang dalam Kitab dan Sunnah Shahihah tanpa mentakwil dan mentahrif Beliau menulis risalah dalam aqidah yang berjudul al Tuhaf at Tuhaf bin Madzhabis Salaf Beliau gigih mendakwahi umat kepada aqidah salafiyyah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasululloh SAW dan para sahabatnya Demikian juga beliau selalu berusaha mensucikan aqidah dari kotoran kotoran kesyirikan Beliau juga mempunyai pandangan tentang perktaan seorang sahabat qaul ash shahaabiy dalam masalah masalah ijtihad bukanlah hujjah bagi seorang sahabat yang lain Asy Syaukani juga mengatakan alasan beliau mengatakan bahwasannya perktaan sahabat bukanlah hujjah karena Allah SWT hanya mengutus Rasulullah SAW saja bagi umat ini Dan kita hanya memiliki seorang Rasul serta satu kitab suci Seluruh umat Islam diperintahkan untuk mengikuti Kitab SuciNya dan Sunnah NabiNya Tidak ada diskriminasi dalam masalah ini antara para sahabat dengan orang orang setelah mereka Mereka semua mendapatkan kewajiban untuk menjalankan beban beban syariah dan mengikuti Al Qur an dan as Sunnah Maka jika ada yang mengatakan bahwa ada dalil lain dalam memutuskan perkara agama Allah selain kitab Allah dan Sunnah NabiNya serta kesimpulan yang dikembalikan kepada dua sumber tersebut berarti dia sudah mengatakan tentang agama Allah itu sama sekali tidak benar dan telah menetapkan dalam syariat Islam ini suatu aturan yang tidak ditetapkan oleh Allah SWT 7 1 Asy Syaukani Fath Qadir al Jaami Bayna Fannay Ar Riwayah Wa ad Diraayah Min Ilm At Tafsir Juz I Beirut Darul Ma rifah 2007 hal 4 2 Ibid hal 4 3 Ibid hal 4 4 Ibid hal 5 6 5 Syekh Al Imam Muhamad bin Ali bin Muhamad As Asy Syaukani Nailul Author Libanon Darul Kitab Ilmiyah 1655 hal 3 6 Imam Al Syaukani al Badr al Tali bin Mahasin man al Qorn al Sabi Juz II beirut Dar Al Ma rifah 2007 hlm 215 7 Yusuf Al Qardhawi Memahami Khazanah Klasik Madzhab dan Ikhtilaf Jakarta Akbar Media Eka Sarana 2003 hal 23 25

Bagikan Artikel ini:
Baca Juga:  Dzikir Setelah Shalat, Pentingkah?

About Islam Kaffah

Check Also

duduk di kuburan

Saat Ziarah, Bolehkah Duduk di Kuburan?

Meskipun arus puritanisasi  mengklaim ziarah kubur adalah ritual bid’ah, tapi tidak banyak muslim nusantara yang …

shalat ghaib korban bencana

Shalat Ghaib untuk Korban Bencana

Pada tanggal 4 Desember 2021 telah terjadi peningkatan aktifitas vulkanik di gunung semeru. Hal itu …