Mengenal Pengarang Kitab Barzanji

Mayoritas umat Islam di belahan dunia manapun berada termasuk di Indonesia pasti pernah mendengar kata Barzanji Sebuah kitab yang selalu dibaca khususnya pada bulan Rabi ul Awwal Bulan kelahiran Nabi Muhammad Pada bulan ini hari lahir Rasulullah diperingati Adalah Syaikh Ja far al Barzanji yang mengarang kitab Barzanji Seorang ulama kenamaan yang memiliki alur nasab bersambung dengan Rasulullah Lahir pada hari Kamis awal bulan Zulhijjah tahun 1126 di Madinah Wafat pada hari Selasa selepas waktu shalat Ahsar pada tanggal 4 Sya ban tahun 1177 H di Kota Madinah Dimakamkan di pekuburan Jannatul Ma la Baqi tepat di sebelah bawah makam nenek moyangnya dari kalangan anak anak perempuan Nabi Muhammad Ja far al Barzanji disamping seorang ulama besar juga masih terhitung keturunan Nabi Muhammad dari keluarga Sa adah Al Barzanji yang terkenal berasal dari Barzanji Irak Datuk datuk atau kakek buyut beliau semuanya ulama terkemuka yang terkenal dengan ilmu dan amalnya keutamaan dan kesalihannya Beliau sendiri mempunyai sifat dan akhlak yang terpuji jiwa yang bersih sangat pemaaf dan pengampun zuhud amat sangat berpegang kepada Al Quran dan Sunnah wara banyak berdzikir sentiasa bertafakkur senang berbuat kebajikan suka bersedekah dan pemurah Bila ditelusuri dari jalur nasabnya beliau masih keturunan Nabi Muhammad Persisnya melalui jalur Sayyid Husain Sayyid Ja far ibn Hasan ibn Abdul Karim ibn Muhammad ibn Sayid Rasul ibn Abdul Syed ibn Abdul Rasul ibn Qalandar ibn Abdul Syed ibn Isa ibn Husain ibn Bayazid ibn Abdul Karim ibn Isa ibn Ali ibn Yusuf ibn Mansur ibn Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Ismail ibn al Imam Musa al Kazim ibn al Imam Ja far As Sodiq ibn al Imam Muhammad al Baqir ibn al Imam Zainal Abidin ibn al Imam Husain ibn Sayidina Ali dan Sayidatina Fatimah binti Rasulullah Kehidupan Masa Kecil Ja far al Barzanji Masa kecilnya sebagaimana lazimnya anak seumurnya diisi dengan belajar ilmu agama Diantaranya menghafal al Quran kepada Syaikh Ismail al Yamany dan Tashih Quran mujawwad kepada syaikh Yusuf Asha idy Setelah itu Ja jar al Barzanji kecil melanjutkan pengembaraan intelektual dengan belajar ilmu al Quran dan Hadis dan ilmu yang bersifat penalaran kepada ulama ulama masjid Nabawi di Madinah dan tokoh tokoh qabilah daerah Barzanji Pada inilah beliau belajar ilmu Nahwu Sharaf Mantiq Ma ani Badi Faraidh Khat Hisab Fiqih Ushul Fiqh Falsafah ilmu Hikmah ilmu Teknik Lughah ilmu Musthalah Hadis Tafsir Hadis ilmu Hukum Sirah Nabawi dan ilmu Sejarah Keseluruhan disiplin ilmu tersebut beliau pelajari pada saat mengikuti majlis ilmu bersama bersama ulama ulama masjid Nabawi Ia belajar dengan giat dan tekun Jerih payahnya membuahkan hasil sempurna Memasuki usianya yang ke 31 tahun atau bertepatan 1159 H beliau menjadi seorang yang sangat alim Dan menjadi ulama besar Di samping sangat alim dan sebagai ulama terkenal Syaikh Ja far al Barzanji juga seorang Qodhi hakim dari madzhab Maliki yang bermukim di Madinah Selain itu beliau merupakan salah seorang keturunan atau buyut dari cendekiawan besar Muhammad bin Abdul Rasul bin Abdul Sayyid al Alwi al Husain al Musawi al Saharzuri al Barzanji 1040 1103 H 1630 1691 M Mufti Agung dari madzhab Syafi i di Madinah berasal dari Shaharzur kota kaum Kurdi di Irak lalu mengembara ke berbagai negeri sebelum bermukim di kota Sang Nabi Di kota madinah beliau belajar dari ulama ulama terkenal diantaranya Syaikh Athaallah ibn Ahmad al Azhari Syaikh Abdul Wahab al Thanthowi al Ahmadi Syaikh Ahmad al Asybuli Beliau juga telah diijazahkan oleh sebagian ulama antara lain Syaikh Muhammad al Thoyib al Fasi Sayyid Muhammad al Thobari Syaikh Muhammad ibn Hasan al A jimi Sayid Musthofa al Bakri Syaikh Abdullah al Syubrawi al Misri Guru guru Syaikh Ja farDalam pengembaraannya menuntut ilmu beliau berguru kapada beberapa ulama Diantara guru guru beliau dalam ilmu agama dan syariat adalah Sayyid Abdul Karim Haidar al BarzanjiSyeikh Yusuf al KurdiSayyid Athiyatullah al Hindi Syeikh Athallah ibn Ahmad al AzhariSyeikh Abdul Wahab ath Thanthowi al AhmadiSyeikh Ahmad al AsybuliBeliau juga telah mendapatkan ijazah dari para ulama besar diantaranya Syeikh Muhammad ath Thoyib al FasiSayyid Muhammad ath ThobariSyeikh Muhammad ibn Hasan al AjimiSayyid Musthofa al BakriSyeikh Abdullah asy Syubrawi al MisriBaca juga Mengenal Fatimah Al Nishaburiyah Seorang Sufi PerempuanPenguasaan Ja far al Barzanji dalam Ilmu Agama Dalam bidang ilmu agama beliau banyak menguasai cabang cabang ilmu agama diantaranya ialah Sharaf Nahwu Manthiq Ma ani Bayan Adab Fiqh Ushul Fiqh Faraidh Hisab Ushuluddin Hadits Ushul Hadits Tafsir Hikmah Handasah Arudh Kalam Lughat Sirah Qiraat Suluk Tasawwuf Kutub Ahkam Rijal Mustholahul Hadits Kitab Karya karya Beliau Karangan beliau cukup banyak diantaranya adalah Al Birr al Ajil bi Ijabat al Syeikh Muhammad al GhafilJaliyat al Kadr bi Asmai Ashshab Sayyid al Malaik wa al BasyarJaliyat al Kurb wa al Ahadiyyin bi Asma Sayyid al Ajam wa al Arab fi Asma al Badriyyin Al Lujjainiy ad Daniy fi Manaqib asy Syeikh Abdil Qadir al JailaniyAr Raudh al Mu thar fi Maa Yuhaddi as Sayyid Muhammad min al Asy alAsy Syiqaq al Atrijiyyah fi Manaqib al Asyraf al BarzanjiyyahAth Thawali al As adiyyah min al Mathali al MasyriqiyyahAl Ariyn li Asma ash Shabat al BadriyyinFath ar Rahman ala Ajwibat as Sayyid RamdhanAl Faidh al Lathif bi Ijabat Naib as Sar asy SyarifNuhudh al Laits li Jawab Abi al Ghaits Iqd al Jauhar fi Maulid an Nabiyyi al Azhar Maulid al Barzanji Kemasyhuran Ja far al Barzanji Kapasitas beliau sebagai ulama telah diakui banyak kalangan Oleh sebab itulah beliau mendapat kedudukan yang dekat di sisi pembesar Makkah dan Madinah serta para menteri Kerajaan Utsmaniah Kemasyhuran dan kehebatan beliau telah menyebar ke seluruh pelosok dunia Islam Karangan karangan beliau telah diterima dan dipuji oleh para ulama yang sezaman denganya sehingga tersebarlah tulisan tulisan beliau di kalangan para penuntut ilmu Nama besar dan kealiman yang dimiliki tidak membuat beliau menjadi sombong dan lupa diri Beliau tetap mempunyai akhlak yang terpuji jiwa yang bersih sangat pemaaf dan pengampun zuhud amat berpegang dengan al Quran dan as Sunnah wara banyak berdzikir senantiasa bertafakkur gemara menolong mendahului dalam berbuat kebajikan gemar bersedekah dan sangat pemurah

Bagikan Artikel
Baca Juga:  Mengenal Lebih Dekat Pendiri Madzhab: Imam Syafi'i (Bagian I)
Best Automated Bot Traffic

About Islam Kaffah

Islam Kaffah